Regulamin szkoły jogi i sprzedaży karnetów

Każdy uczestnik zajęć w Shanti Yoga Studio zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem szkoły i przestrzegania jego postanowień.

Ostatni aktualizacja: 22.02.2021

Regulamin sprzedaży karnetów i wejść na zajęcia

Regulamin dotyczy wstępu do studia jogi i korzystania z usług oferowanych przez firmę FINNSERWIS Wiesław Żytowiecki będący właścicielem marki SHANTI YOGA STUDIO z siedzibą przy ul. Czaczki Małe 1A, 18-147 Turośń Kościelna, NIP: 542-140-30-28, REGON: 050854186 określaną dalej jako Szkoła. Osoba korzystająca z usług szkoły określana będzie dalej Uczestnikiem.

I. REGULAMIN:

1. Na zajęcia prowadzone są zapisy poprzez stronę internetową https://yogastudio.pl oraz https://app.fitssey.com/SHANTI/frontoffice. System rezerwacji zajęć Fittsey obsługiwany jest przez firmę lightenbody z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, której SHANTI YOGA STUDIO powierzyło przetwarzanie danych osobowych.
2. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 14 dni przed zajęciami i najpóźniej 2 godziny przed zajęciami.
3. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 2 godziny przed przyjściem, uważane są za obecne a wejście z karnetu jest pobierane.
4. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
5. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
6. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
7. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

II. PŁATNOŚCI:

1. Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:
a) poprzez przelew online za pośrednictwem operatora Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
b) gotówką do rąk Organizatora;
c) za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Organizatora konto bankowe.

III. REKLAMACJE:

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez SHANTI YOGA STUDIO oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:
a) pisemnie na adres: SHANTI YOGA STUDIO ul. 42 Pułku Piechoty 41, 15-147 Białystok.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
2. Opis reklamacji powinien zawierać:
a) informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;
b) dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres;
c) oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
4. SHANTI YOGA STUDIO udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. SHANTI YOGA STUDIO jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli SHANTI YOGA STUDIO wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SHANTI YOGA STUDIO utraci prawo odstąpienia od umowy.
2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
3. Odstąpienie od umowy a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnet.

 

Regulamin szkoły jogi Shanti

 

I. Zasady działania szkoły

1. Studio jest czynne 30 minut przed zajęciami popołudniowymi i 10 minut przed zajęciami porannymi.
2. Prosimy o przyjście 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
3. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej. Rzeczy te pozostawiamy przed salą.
4. Szkoła nie odpowiada za pozostawione rzeczy w szatni lub na terenie studia.
5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:
a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
b) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
d) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
g) niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły.
h) do przestrzegania Regulaminu.
6. Ćwiczymy w wygodnym stroju sportowym, który nie uciska i nie krępuje ruchów.
7. Ćwiczymy na bosaka, na macie prywatnej lub na macie dostępnej w studiu. Przy czym SHANTI YOGA STUDIO nie gwarantuje dostępności mat.
8. Po wejściu na salę, przed zajęciami wyciszamy się.
9. Nie spożywamy obfitych i ciężkostrawnych posiłków na godzinę do dwóch przed zajęciami.
10. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Powiedz prowadzącemu zajęcia o swoim stanie zdrowia , aktualnych problemach, urazach, ciąży.
11. Osoby, które nie skonsultowały z lekarzem swoich problemów zdrowotnych, pod kątem możliwości praktykowania jogi, ani nie uprzedziły o nich nauczyciela, ćwiczą na własną odpowiedzialność. Osoby te powinny szczególnie uważać, aby nie nadwyrężyć ciała podczas ćwiczeń.
12. Kobiety w czasie menstruacji powinny być bardziej uważne i nie wykonywać pozycji odwróconych, oraz ćwiczeń podczas, których uciskany jest brzuch. Kobiety są zobowiązane do informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o miesiączce i ciąży. W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety od 14 tygodnia ciąży.
13. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
14. Za szkody zdrowotne spowodowane ćwiczeniem niezgodnie z instrukcjami nauczyciela nie odpowiadamy.
15. Należy niezwłocznie sygnalizować pogorszenie samopoczucia podczas zajęć.
16. Podczas wykonywania ćwiczeń, z nikim się nie porównujemy i nie staramy się nikomu dorównać. Każdy z nas jest inny.
17. Zaleca się by klient zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami w zorganizowanych zajęciach Jogi.
18. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.
19. Pytania dotyczące ćwiczeń prosimy zadawać przed lub po zajęciach.
20. Udział w zajęciach mogą brać osoby, które ukończyły 15 rok życia. Udział osób poniżej 15 roku życia możliwy jest za zgodą opiekunów i po indywidualnej konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
21. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu oraz jej opuszczenie przed zakończeniem zajęć nie są możliwe, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę. Drzwi do SHANTI YOGA STUDIO mogą być zamykane w czasie zajęć.
22. Szkoła nie honoruje kart Multisport, Fit Profit lub OK System.
23. Ważność karnetu obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy lub innym termin opisany w zakładce Cennik.
24. Karnet zamknięty jest ważny na zajęcia, na które został wykupiony. Karnet otwarty/nielimitowany uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.
25. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
26. Karnet jest dowodem wpłaty.
27. W przypadku niewykorzystania karnetu z winy kursanta, w terminie na jaki został on wypisany, traci on swoją ważność, a studio SHANTI YOGA STUDIO nie zwraca wniesionej opłaty. Nie przedłużamy automatycznie karnetów na kolejny miesiąc.
28. Akceptuję fakt, że przychodząc tuż przed zajęciami mogę nie mieć miejsca, ponieważ maksymalnie na zajęciach w Studio może być 15 osób – 13 miejsc możliwych jest do rezerwacji przez nasz system online oraz 2 miejsca możliwe do rezerwacji osobiście, telefonicznie lub e-mailowo.
29. Podanie adresu mailowego na oświadczeniu równoznaczne jest ze zgodą na otrzymywanie newslettera.
30. Faktury wystawiamy w ciągu 14 dni oraz udostępniamy na życzenie Klienta. Przyjmowanie zgłoszeń o przesłanie faktury VAT przyjmujemy na e-mail Studia: [email protected]. Do wystawienia faktury potrzebny jest Państwa e-mail/nick z systemu rezerwacji Fittsey, lub paragon fiskalny (chyba że płatność nastąpiła przelewem) i dane do faktury.

II. Informacje porządkowe

1. Szkoła umożliwia uczestnikom zajęć przechowywanie mat na specjalnie do tego przeznaczonych stojakach. W przypadku zakończenia regularnej praktyki w SHANTI YOGA STUDIO uczestnik zobowiązany jest zabrać matę w ciągu 4 miesięcy. Po tym czasie mata zostanie usunięta.
2. Nie ma możliwości przechowywania w Szkole strojów do ćwiczeń.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez SHANTI YOGA STUDIO. Uczestnicy zajęć mogą na koszt własny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz maty pozostawione w szatni.
5. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
6. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.

III. Regulamin jogi online

1. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wykupienia jednorazowego wstępu w naszym w systemie rezerwacji https://app.fitssey.com/SHANTI/frontoffice.
2. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy online.
3. Zajęcia online są obsługiwane przez platformę Zoom. Najłatwiejszym sposobem dołączenia do zajęć Zoom jest kliknięcie linku podanego w e-mailu wysłanym przed zajęciami lub udostępnionym przy zapisanych zajęciach na platformie Fittsey;
4. Do zajęć można dołączyć najpóźniej 5 minut przed ich rozpoczęciem;
5. Pytania odnośnie zajęć znajdą Państwo na podstronie https://yogastudio.pl/joga-online-bialystok.

 

Polityka prywatności

Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie https://yogastudio.pl/polityka-prywatnosci.